biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020,

TYTUŁ: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II

 

Wartość szacunkowa projektu ponad 13,5 miliona ( 13 590 429,15 zł) , w tym wysokość przyznanego dofinansowania: 6 milionów złotych.

Projekt obejmuje II etap budowy nowego obiektu budynku użyteczności publicznej – wielofunkcyjnego budynku z salą i zapleczem scenicznym na potrzeby teatru lalek „Rabcio” w Rabce Zdroju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączami gazu, elektrycznym, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stacją transformatorową, instalacją oświetlenia zewnętrznego, miejscem czasowego gromadzenia odpadów stałych, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi oraz instalacjami wewnętrznymi: grzewczą, wodno-kanalizacyjną, wentylacji, elektryczną i teletechniczną oraz gazową. Wykonane zostaną instalacje, roboty wykończeniowe, zamontowane zostanie wyposażenie oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa estetyki obszaru zdegradowanego i stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu infrastruktury kultury.

Długofalowe oddziaływanie projektu ma na celu powstrzymanie zjawiska depopulacji obszaru zdegradowanego poprzez wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców i rozwój gospodarki w oparciu o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Dzięki budowie nowej siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w zaniedbanym obszarze niezabudowanym-
w ścisłym centrum Rabki- Zdroju nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, a także ulegnie poprawie zagospodarowanie przestrzenne miasta (wypełnienie "luk" w strukturze centrum zamiast rozszerzania zabudowy na nowe obszary peryferyjne).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

  1. Społeczność lokalna, w tym głównie: dzieci i młodzież poprzez rozszerzenie możliwości działania placówki stanowiącej ofertę kulturalną i miejsce spotkań dla mieszkańców Rabki-Zdroju oraz osoby dorosłe, do których również zostanie skierowany pakiet działań kulturalnych;

  2. Osoby starsze i niepełnosprawne, które uzyskają miejsce dla realizacji swoich ambicji artystycznych i kulturalnych również w systemie integracyjnym;

  3. Organ prowadzący- Powiat Nowotarski poprzez utrzymanie i stworzenie możliwości rozwoju niezwykle zasłużonej dla polskiego teatru sceny;

  4. Pracownicy Teatru Lalek poprzez poprawę warunków pracy i stworzenie możliwości rozwoju zawodowego.

Planowane efekty realizacji projektu to:

- Powstanie obiektu użyteczności publicznej dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- Objęcie rewitalizacją obszaru 0,573 ha i powstanie na tym terenie nowoczesnego obiektu infrastruktury
   kultury,

- Umożliwienie 31 tys. osób korzystanie z powstałego obiektu w perspektywie roku 2020,

- Ulokowanie 1 przedsiębiorstwa na zrewitalizowanym obszarze ,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach o 2 osoby.


INFORMACJA O WTBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UZASADNIENIE  z dnia 06.08.2019r. / TL.21.2.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  z dnia 02.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Ogłoszenie nr 540156711-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

 

Ogłoszenie nr 568686-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. 

Teatr Lalek "Rabcio": Budowa siedziby Teatru Lalek Rabcio w Rabce Zdroju – etap II 
                            – elementy zagospodarowania terenu.

 

UWAGA - modyfikacja SIWZ 16.07.2019r.

    


:::ARCHIWUM przetargów