biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2018 r. do godz. 14:00


2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres:   dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

Do pobrania:
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju –
          etap II z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.3.2018   (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (zip)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (zip)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiary robót  (zip) - nieaktualny
  Załącznik nr 3 - przedmiar robót (zip) - aktualny
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  (zip)

  (wszystkie poniżej w formacie pdf)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Opublikowano w dniu 31 sierpnia 2018 r.


3. ZMIANA NR 1 ORAZ WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 i ust.4 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia:

 -  zmianę nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
     pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Zmiana nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia września 14 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14 września 2018 r.

 

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 26 września 2018 r. do godz. 14:30

Dodano w dniu 14 września 2018 r.

 


5. ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Zmianę nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Zmiana nr 2 siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.

 


6. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Wyjaśnienie nr 2 treści siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.


7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 Informacja z otwarcia ofert (pdf) – pismo z dnia 26 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 26 września 2018 r.


8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) z dnia 14 listopada 2018 r. znak TL.21.1.3.2018 

Dodano w dniu 14 listopada 2018 r.  


9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, udzielił zamówienia
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 6 grudnia 2018 r. 

Dodano w dniu 6 grudnia 2018 r.

 

Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy. 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   w dniu 4 lipca 2018 r.  
Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Ogłoszenie o zamówieniu dnia 4 lipca 2018 r.  (pdf)

Termin składania ofert:   do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 15:00 

 2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 
  – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa  (zip - 142 MB)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zip - 2,7MB)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót (zip - 13,3MB)
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy (zip - 1,6 MB)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
3. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ  
    Dodano w dniu 10 lipca 2018 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

4.ZMIANIA NR  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 1 treści (zip) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 23 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
      dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) z dnia 23 lipca 2018 r.

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:    do dnia 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Dodano w dniu 23 lipca 2018 r.

6. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Wyjaśnienie nr 2 treści siwz - pismo z dnia 23 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

Dodano w dniu 23 lipca 2018 r.

 

Uzupełnienie Wyjaśnienia nr 2 treści siwz (zip) - rysunki stolarki / przeszkleń w formacie DWG

Dodano w dniu 26.07.2018 r.

7. ZMIANA NR 2 ORAZ WYJAŚNIENIE NR 3 
    TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 2 i wyjaśnienie nr 3  treści (zip) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 30 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (pdf)z dnia 30 lipca 2018 r.

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 14:30

9.WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Wyjaśnienie nr 4 treści siwz (zip) - pismo z dnia 30 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

 

Dodano w dniu 30 lipca 2018 r.

10. UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 3 
     TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uzupełnienie wyjaśnienia nr 3 Zmiana nr 3 i treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 7 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 Uwaga:

Nowy termin składania ofert:   do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 14:30

 

12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 

Dodano w dniu 10 sierpnia 2018 r.

13. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 10 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

Dodano w dniu 10 sierpnia 2018 r.


ETAP II    

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU

Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II” udzielił

 ::: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 czerwca 2018 r.  (w formacie pdf)

Dodano w dniu 9.06.2018r.

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II”

 

Zawiadomienie z dnia 30 maja 2018 r. znak TL.21.1.2018

 ::: pobierz (w formacie pdf)

Dodano 30 maja 20148 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

  3. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II”

:::informacja z otwarcia ofert 

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg:

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

lub

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

Dodano w dniu 9 maja 2018 r.

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w  Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II” z dnia  27 maja 2018 r. znak TL.21.1.2018:
Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna   (plik .rar 137MB)

 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)

 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Tutaj :::ogło9szenie, specyfikacja oraz załączniki od 2 do10 w jednym pliku zip

 

  1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

::: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert:  do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 15:00


ETAP I - OGŁOSZENIE O PRZETRGU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby kultury i usług będącego siedzibą Teatru Lalek „Rabcio” wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap I Stan surowy otwarty z zadaszeniem.
Zakres robót:
• Wykonanie stanu zerowego; • Wykonanie robót żelbetowych i murowych; • Wykonanie konstrukcji stanowej dachu; • Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu; • Wykonanie pokrycia, obróbek i izolacji dachu; • Wykonania podłoża;
• Wykonanie dróg, placów i chodników;
Zakres rzeczowy robót budowlanych szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.  Wykonanie robót zostanie zrealizowane w następujących zadaniach:
• Zadanie 1 - Wykonanie robót stanu zerowego, robót żelbetowych i murowych oraz wykonanie dróg, placów i chodników.
• Zadanie 2 - Wykonanie dachu (konstrukcja stalowa, drewniana, pokrycie, obróbki, izolacje) oraz wykonanie podłoża.

 Dokumenty do pobrania (dla etapu I):

- ogloszenie o przetargu (pdf) 
- SIWZ
(doc)
- projekt umowy zał.7 do SIWZ 
(doc)
- pełna dokumentacja
(zip  107 MB)
- pytania i odpowiedzi
(pdf)
- zał.1_rys06_DACH_rzut
(pdf)
- zał.2 TEATR rys E17
(pdf) 
- pytania i odpowiedzi II
(pdf)
- informacja z otwarcia ofert 
(pdf)
-
wybór z uzasadnieniem  (pdf) 


Postępowanie pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 
Treść ogłoszenia przekazana do publikacji w dniu 23 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod nr 2019/S 018-037735 w dniu 25 stycznia 2019 r.
Termin składania ofert: 
do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 11:00 nieaktualne aktualne poniżej w 3.2 


2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. znak TL.21.1.2019.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres:
ePUAP: /Rabcio_StarostwoNT/SkrytkaESP
e-mail: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

 

Zamawiający korzysta z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i udostępnia;

 1. identyfikator postępowania: Identyfikator postępowania: 971ca645-9aa5-4d55-ad6f-204a6967033c
 2. klucz publiczny dla postępowania.

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia przekazana do publikacji w dniu 23 stycznia 2019 r.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
  pod nr 2019/S 018-037735 w dniu 25 stycznia 2019 r.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia  23 stycznia 2019 r. znak TL.21.1.2019
 4. Załącznik nr 1  (zip)– Dokumentacja techniczna
 5. Załącznik nr 2 (zip) – Przedmiary - nieaktualne  - aktualne poniżej w 3.1 Zmiana nr 1 treści Specyfikacji
 6. Załącznik nr 3 (pdf)– Wzór umowy
 7. Załącznik nr 4 (zip)– Formularz ofertowy - nieaktualne   - aktualne poniżej w 3.1 Zmiana nr 1 treści Specyfikacji
 8. Załącznik nr 5 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ)
 9. Załącznik nr 6 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
 10. Załącznik nr 7 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
 11. Załącznik nr 8 (doc)– Wykaz wykonanych dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 12. Załącznik nr 9 (doc)– Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 13. Załącznik nr 10 (doc)– Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 14. Załącznik nr 11 (doc)– Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 15. Załącznik nr 12 (doc)– Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 16. Załącznik 13 - Dokumentacja projektowa budowy II etapu objętego zamówieniem publicznym pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II”. 

Opublikowano w dniu 25 stycznia 2019 r. 


3. ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
    ORAZ NR 1 TREŚCI ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia:
  Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zip) pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju z dnia 5 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019;
 2. Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zamieszcza 
  informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu:
  treść ogłoszenia przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 marca 2019 r.
  Nowy termin składania ofert:   do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 10:00

Dodano 5 marca 2019 r.

Ogłoszenie zmian o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 047-107638.

Dodano 7 marca 2019 r.


4.WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz (pdf)- pismo z dnia 5 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 5 marca 2019 r.


5.WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz (pdf) - pismo z dnia 8 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 8 marca 2019 r.


6. WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Wyjaśnienia nr 3 treści siwz - pismo z dnia 14 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano 14 marca 2019 r.


7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

Treść Informacji z otwarcia ofert pismo z dnia 22 marca 2019 r. znak TL.21.1.2019

Dodano w dniu 22 marca 2019 r.


8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 

Ogłoszenie o wyborze

Dodano w dniu 9 maja 2019 r.


9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udzielił zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod nr 2019/S 099-239383 w dniu 23 maja 2019 r.

Dodano w dniu 23 maja 2019 r.